Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 59 81
Faks. (8 41) 54 59 81
El. paštas mechanikos.sk@sprc.lt2018-2019 m. naujienos ir įvykiai

Savanorystė - būdas pažinti pasaulį ir save

2019 05 08


Sergejus Sta­pon­kus tris mė­ne­sius sa­va­no­ria­vo In­di­jo­je – mo­kė ko­le­džo stu­den­tus gy­ve­ni­mo pa­mo­kų. Atvykę į Indiją, savanoriai iš devynių šalių pirmiausiai patys mokėsi „Li­fe skills“ – gy­ve­ni­mo pa­mo­kų. Jo nuo­mo­ne, to­kias pa­mo­kas tu­rė­tų iš­girs­ti kiek­vie­nas mo­ki­nys Lie­tu­vo­je, nes jose buvo mokoma stre­so val­dy­mo, gy­ve­ni­mo tiks­lų pa­si­rin­ki­mo, dis­cip­li­nos, po­zi­ty­vau mąs­ty­mo.
Susitikime su mokiniais Seržas pasakojo apie prašmatnius ir išpuoštus oro uostus ir čia pat gatvėje miegančius benamius, valkataujančius šunis, apie ba­sus spor­tuo­jan­čius, žai­džian­čius vai­kus, kurie sau­go ava­ly­nę, tau­po pi­ni­gus ki­tiems tiks­lams, apie indų vaikų svajones, siekius, tarpusavio santykius, religiją, politiką.
Ko išmokė kelionė po Indiją - tai džiaugtis mažais paprastais dalykais ir į viską žiūrėti paprasčiau.
 

prakttinio_mokymo_centras.png
bibliotekos katalogas.jpg
savu keliu.jpg
fb.png