Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 59 81
Faks. (8 41) 54 59 81
El. paštas mechanikos.sk@sprc.ltReikalingi dokumentai

Stojantieji į Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrių dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa;
2. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus (brandos atestatą arba pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą);
3. sveikatos pažymą (086/a forma);
4. vaiko sveikatos pažymėjimą (027-1/a forma) – stojantieji iki 18 m. amžiaus;
5. pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (pateikia komisijai asmeniškai);
6. 4 fotonuotraukas (3x4 cm);
7. užpildytą stojančiojo anketą;
8. įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją).

 

  • Stojantieji, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo, kurios nurodytos Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 7 ir 8 prieduose (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775). Mokiniai, turintys vidutinį, žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) kartu su pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis pateikia ir klausos toninę audiogramą.
  • Stojantieji ankstesniais metais baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pageidaujantys įgyti vidurinį išsilavinimą, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą pakartotiniam įvertinimui. Priešingu atveju jie galės būti priimti mokytis tik į profesinio mokymo programas, skirtas asmenims, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo.
  • Stojantieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), papildomai pateikia tai liudijančių dokumentų (neįgaliojo pažymėjimo) kopijas.
  • Stojantieji, kurie yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje.

 


 

prakttinio_mokymo_centras.png
issirink_profesija.jpg
MUKIS.gif
video_parastes.gif
100 geru darbu.jpg
100_specialistu.jpg