Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 59 81
Faks. (8 41) 54 59 81
El. paštas mechanikos.sk@sprc.ltTeikiama pagalba

Teikiama pagalba moksleiviui

Socialinė pedagogė Alma Sprindžiukienė.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje ar / ir už jos ribų:

 • dirba su moksleiviu, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais moksleiviams kylančiais sunkumais, dirba su moksleiviais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką;
 • bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės–pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su grupių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.


Visuomenės sveikatos specialistė Regina Urbonavičienė.

Atlieka pirminį mokinių sveikatos įvertinimą.

 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą mokiniams ir darbuotojams susižeidus ar staiga susirgus.
 • Informuoja Centro skyrių vadovus ir mokytojus apie mokinių sveikatos patikrinimo rezultatus ir gautas gydytojų rekomendacijas, surašo gautas žinias grupės žurnale.
 • Kontroliuoja Centro skyrių režimo organizavimą.
 • Kontroliuoja valgyklų higienos režimo ir mokinių maitinimo režimo organizavimą.
 • Kontroliuoja mokinių darbo ir poilsio režimo organizavimą, fizinio krūvio dozavimą kūno kultūros pamokų metu.
 • Kontroliuoja bendrabučių higieninio režimo organizavimą.
 • Kartu su pirminės sveikatos priežiūros įstaiga organizuoja mokinių skiepijimą.
 • Registruoja mokinių sergamumą, dispanserizuotus dėl lėtinių ligų nukreipia gydytojų
 • konsultacijoms.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus ar globėjus ligų profilaktikos klausimais, vykdo švietėjišką
 • veiklą sveikatos ugdymo ir susirgimų profilaktikos klausimais.
 • Kontroliuoja užkrečiamųjų ligų profilaktinių priemonių organizavimą. Įvykus užkrečiamosios ligos protrūkiui, imasi priemonių sergantiems izoliuoti, apriboti infekcijos židinį.
 • Konsultuoja Centro administraciją, mokytojus mokinių darbo ir poilsio, maitinimo režimo,
 • fizinio krūvio dozavimo, sveikatos ugdymo ir susirgimų profilaktikos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sergamumo rodiklius.
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, pildo nustatytą dokumentaciją.


Specialiojo ugdymo pedagogė Kristina Rimeikienė.

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP):

 • Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis .
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų bei teikia jiems metodinę pagalbą.
 • Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
 • Palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, miesto pedagogine – psichologine tarnyba ir kitomis ugdymo įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.
 • Palaiko ryšį su miesto pedagogine - psichologine tarnyba.

 

Psichologas Kostas Rimkevičius


Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais bei juos konsultuojant.

 

Psichologas įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais:

 

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, miesto pedagogine – psichologine tarnyba, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniais pedagogais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

 

Kostas Rimkevičius
Tel. (8 640) 40 175
El. paštas psichologas@sprc.lt

 

prakttinio_mokymo_centras.png
2.png
mokytoju kambarys.png
3.png
bibliotekos katalogas.jpg
sale (2).png
savu keliu.jpg